دانلود آهنگ گروه چارتار – زن دیوانه

گروه چارتار – زن دیوانه
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ گروه چارتار به نام زن دیوانه

با توام! پنجره هان رونق این خانه چه شد؟!آن زن ِ دیوانه که رفت آن مردک دیوانه چه شد؟!از مرد ِ شب آواره بگو بگو خورشید ِ شبش کجاست؟!از تسبیخ ِ عاشقانه ها بگو دانه به دانه چه شد؟!آه خواب آلودگی بی تو در چشم ِ عاشق نیایدتنها ماندم کسی جز تو شاید نه شاید که آیدپیدا شو شعله کن جام ِ پروانه را عمر ِ دیوانه دیری نپایدکجا میروی؟! کمی بمان عشق زمینم نزناز آسمان عشقبیا به باران تکیه کن قدم قدم این پرسه رابیا بگیر از چهره.ــَم غم و شب و تب هرسه رامرا به طوفان داده ای خودت کجایی؟!مرا به طوفان داده ای خودت کجایی؟!آه خواب آلودگی بی تو در چشم ِ عاشق نیایدتنها ماندم کسی جز تو شاید نه شاید که آیدپیدا شو شعله کن جام ِ پروانه را عمر ِ دیوانه دیری نپایدآه خواب آلودگی

نظرات