دانلود آهنگ مانی رهنما – برف

مانی رهنما – برف
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ مانی رهنما به نام برف

امسال خدا کنه دوباره برف بیاداین شهر مثل من دوست داره برف بیاددوباره بچه شیم توی حریر برفآتیش بغضمون نمیره زیره برفامسال خدا کنه دوباره برف بیادصدای شادیمون رهاشه توی بادبا برفی که پر از شوق نوازشاین دنیای سیاه دوباره تازه شهمن مه گرفتن جاده رو دوست دارماین دلخوشی های ساده رو دوست دارمتو هر کجای هر شهر اجاقی روشنهاین برگه دیگه ای از راز بودنهمن مه گرفتن جاده رو دوست دارماین دلخوشی های ساده رو دوست دارمتو هر کجای هر شهر اجاقی روشنهاین برگه دیگه ای از راز بودنهوقتی کنارمی من آروم و ساکتمزمستونه ولی من گرم عشقتمطوفان تازه ای تو رگ های منهقدم که میزنیم سرما که میزنهامسال خدا کنه دوباره برف بیاد

نظرات