دانلود آهنگ رضا یزدانی – شلیک کن رفیق

رضا یزدانی – شلیک کن رفیق
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ رضا یزدانی به نام شلیک کن رفیق

پایان ماجراست شلیک کن رفیقتا کاوه ناکجاست شلیک کن رفیقدستور میدهم آتش عزیز منعالیجناب خواست شلیک کن رفیقاجرای حکم مرک اسمش که قتل نیستاین جمله آشناست شلیک کن رفیقبه به که لحن او فرمان آتش استدر معرفت خداست شلیک کن رفیقمرگ موقتی در مد نشست کرداندیشه در کماست شلیک کن رفیقمتن وصیتم شرح مصیبت استبی روضه کربلاست شلیک کن رفیقیک راز سر به مُهر با اون نگفته ماقلبی که جا به جاست شلیک کن رفیققلبم نحیف و داغ بر حسب اتفاقماسیده سمت راست شلیک کن رفیقمهلت نمانده است من خسته ام بجنبسیگار من کجاست شلیک کن رفیقبعد از یکی دو پُک من حاضرم تو هملطفا به سمت راست شلیک کن رفیق

من با کمال میل رو به گلوله اماین تیر بی خطاست شلیک کن رفیقاز چند روز پیش حس کرده ام که مرگاجرای انتهاست شلیک کن رفیقوقت صدور عشق از قول من بگومنصف شدن ریاست شلیک کن رفیقلطفا ریلکس باش هم عود روشن استهم دود در فضاست شلیک کن رفیقاین تنگی نفس از اضطراب نیستهه ، نه مشکل از هواستشلیک کن رفیقاصلا مهم نبود اخبار دست سازکلتت چه خوش صداست شلیک کن رفیقژانر و سیاق جبر وسترن محض بودپایان همین فناست شلیک کن رفیقاما دوئل نداشت وسترن انتهایک کلت بین ماست شلیک کن رفیقعرق تراژدی در من سقوط کردارزان بی بهاست شلیک کن رفیق

دیگر نمیکشم بدجور خسته امتقدیر هم نخواست شلیک کن رفیقمن باختم قبول تقصیر عشق بودنا گفته برملاست شلیک کن رفیقاین خطبه ی طلاق یا زخم هجر نیستسیرک گلوله هاست شلیک کن رفیقوقت شمارش از سه تا حدود صفرلطفا به سمت راست شلیک کن رفیقمن چک نوشته ام حامل برای ختمدست علیرضاست شلیک کن رفیقیک عمر وقف شعر یک عمر وقت عشقپایان در ابتداست شلیک کن رفیقمن خواب دیده ام مرگم موقتی استتعبیر آن خطاست شلیک کن رفیقپایان ماجراست شلیک کن رفیقتا کاوه ناکجاست شلیک کن رفیق

نظرات